II KONFERENCJA PLENARNA  ODDZIAŁU SIMP GORLICE

W dniu 27 kwietnia 2007 roku w hotelu „Glinik” odbyło się II Plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP, w którym udział wzięli również sekretarze Kół SIMP oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Oddziału SIMP w Gorlicach. Łącznie w posiedzeniu uczestniczyło 37 członków SIMP.

Posiedzenie Plenarne uświetnili swoją obecnością Przewodniczący Rady Głównej SIMP Stowarzyszenia kol. Aleksander Kopeć i Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki.

  Foto:B. Kuciakowski

Przewodniczący Rady Głównej SIMP kol. Aleksander Kopeć

i Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki wręczają certyfikat zarządzania jakością Prezesowi Oddziału

kol. Krystianowi Belczykowi

    Obrady otworzył Prezes Oddziału SIMP w Gorlicach kol. Krystian Belczyk, który przywitał przybyłych członków Zarządu Oddziału oraz zaproszonych Gości przedstawiając porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.

Głównymi tematami obrad było:

¾      zapoznanie uczestników z aktualnym schematem organizacyjnym Oddziału SIMP,

¾      informacja dotycząca Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SIMP i wynikającymi z nich zadaniami dla Oddziału SIMP,

¾      sprawozdanie finansowe Oddziału SIMP za 2006 rok oraz przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej za ten okres,

¾      informacja z działalności Ośrodka SIMP-ZORPOT za 2006 rok oraz I kwartał 2007r.,

¾      dyskusja i podjęcie uchwał.

    Na początku obrad przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia SIMP kol. Aleksander Kopeć i Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki wręczyli Prezesowi Oddziału SIMP i Dyrektorowi Ośrodka SIMP –ZORPOT w Gorlicach kol. Krystianowi Belczykowi uzyskane certyfikaty zarządzenia jakością ISO 9001:2001, stwierdzając, że osiągniecie to jest wielkim wyróżnieniem dla małego ale prężnego Oddziału SIMP i Ośrodka SIMP-ZORPOT. Wręczone certyfikaty zostały przyjęte przez uczestników posiedzenia z zadowoleniem.

    Prezes Oddziału SIMP kol. Krystian Belczyk zapoznał wszystkich uczestników z aktualnym schematem organizacyjnym Oddziału, który został przyjęty jednomyślnie zobowiązując Prezesów Kół do zapoznania z nim swoich członków w czasie najbliższych zebrań.

Szerszą informację dotyczącą podjętych Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SIMP w Rydzynie z podaniem ich treści i rozwiniętym komentarzem przedstawił Sekretarz Generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki. Zwrócił szczególną uwagę na uchwały, które winny być realizowane przez Zarządy Oddziałów i członków Kół SIMP oraz potrzebą okresowej ich kontroli zakresie terminowej realizacji.

    Sprawozdanie finansowe Oddziału SIMP za rok 2006 oraz informację dotyczącą opłacalności składek członkowskich przedstawiła Skarbnik Oddziału SIMP kol. Barbara Pawełek, które przedstawiają się następująco:

ogółem dochód 18949,08 zł

w tym:

 
składki członkowskie            10866,00 zł
odpis z zysku ZORPOT oraz z franszyzy za 3 kw. 2006r.  2888,15 zł
wydatki   16334,33 zł
bilans na koniec roku   2614,75 zł

                                                                                 

    Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Zbigniew Warzecha, który stwierdził, że Komisja dokonała kontroli dokumentacji finansowej za rok 2006, działalności Zarządu Oddziału oraz organizacji posiedzeń i imprez okolicznościowych, które zostały rozliczone prawidłowo. W głosowaniu jawnym protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto jednomyślnie przy 1 głosie wstrzymującym.

    Sprawozdanie z działalności Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach za rok 2006 i I kw. 2007r przedstawił Dyrektor Ośrodka  kol. Krystian Belczyk.

    Prezes Oddziału SIMP kol. Krystian Belczyk i Sekretarz Oddziału SIMP kol. Tadeusz Nowak wręczyli dyplomy za wybitne zasługi i wieloletnią działalność w dziedzinie rozwoju Stowarzyszenia przyznane przez zarząd Oddziału dla następujących kolegów:

- z okazji 25-lecia działalności:

- z okazji 30-lecia działalności:

- okazji 35-lecia działalności:

- z okazji 40-lecia działalności:

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył kol. Zbigniew Warzecha.

 

    W ramach dyskusji Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia SIMP kol. Aleksander Kopeć pogratulował kolegom, którzy zostali wyróżnieni dyplomami i życzył w dalszym ciągu utrzymania dobrej atmosfery i efektywnej działalności wśród członków SIMP naszego Oddziału. Zaproponował przemyślenie i powołanie 2 Sekcji Naukowo-Technicznych przy Fabryce „Glinik” związanych z Zakładem Maszyn Górniczych i Przemysłem Naftowym. Zabierający głos w dyskusji kol. Jerzy Markowicz, kol. Karol Mazur i kol. Zbigniew Warzecha popierający powyższą propozycję zachęcając ponadto wszystkich do współpracy nad zastosowaniem efektywnych kolektorów słonecznych  w swoich domach.

Uchwały i wnioski z obrad zebrane przez Komisję Wnioskową zostały przedstawione prze kol. Karola Myśliwca, które po przegłosowaniu jednomyślnym zostały przyjęte. Dotyczyły one głównie działań zmierzających do zwiększenia ilości członków SIMP naszego Oddziału i poczynienia starań do powołania Sekcji Naukowo-Technicznych przy zakładzie pracy.

II Plenarne Posiedzenie zarządu Oddziału  SIMP odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze, a po wyczerpaniu porządku obrad zostało zamknięte przez Prezesa Oddziału – kol. Krystiana Belczyka. 

Na zakończenie Prezes Oddziału Kol. Krystian Belczyk zamykając obrady II Konferencji Plenarnej Oddziału SIMP podziękował zebranym za przybycie w tym również zaproszonym gościom oraz za twórczą i owocną dyskusję.

 

Julian Roman